Pariterapia

Pariterapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat parisuhteen kriisit (ulkopuoliset suhteet, erouhka, lapsen syntymä jne.), seksuaalielämän vaikeudet, vuorovaikutuksen ongelmat, riitely ja etääntyminen kumppanista.

Yleensä puolisovat hakevat apua liian myöhäisessä vaiheessa, usein vasta vuosien päästä ongelmien alkamisesta. Parisuhteen ongelmiin kannattaa puuttua kuitenkin varhaisessa vaiheessa, ennen niiden vaikeutumista.

Voimaantumon pariterapia on osa yksityisen perheneuvonnan palvelua. Voimaantumon pariterapiassa huomioidaan koko perhetilanne. Työskentely perustuu aina puolisoiden ja terapeutin yhteistoimintaan ja on luottamuksellista. Terapeutin tehtävänä on auttaa asiakkaita oivaltamaan ja muuttamaan toimintamallejaan heidän hyvinvointiaan tukevaksi. Työskentely on vähintään kuukausien mittaista, usein jopa vuosia.

Voimaantumon työntekijöillä on työkokemusta kunnan perheneuvolassa annettavasta ja omassa yrityksessä annetusta perheneuvonnasta ja parisuhdeneuvonnasta ja -terapiasta.

´ Voimaantumon palveluihin ajat varataan nettiajanvarauksesta.

Psykoanalyyttinen pariterapia

Psykoanalyyttisen pariterapian perusajatus on, että ihminen kasvaa ja kehittyy vuorovaikutussuhteissa, myös parisuhteessa. Läheisissä suhteissa me tulemme hyväksytyiksi ja rakastetuiksi, mutta myös torjutuiksi ja loukatuiksi. Aiemmat elämän kokemukset vaikuttavat nykypäivään ja parisuhteessa olemiseemme. Omien tunteiden, kokemusten ja ajatusten tutkiminen terapiasuhteessa lisää asiakkaan itsetuntemusta sekä ymmärrystä itseä ja läheisiä kohtaan.

Psykoanalyyttisessa pariterapiassa tutkitaan kummankin puolison sisäistä maailmaa ja pyritään ymmärtämään sitä, millä tavoin molemmat puolisot vaikuttavat suhteeseen. Suhteen tutkiminen on tässä terapiassa keskeistä. Parisuhde ja myös terapiasuhde voivat olla korjaavia kiintymyssuhteita, joissa annetaan kummallekin mahdollisuuden tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Pariterapeutti on molempien asiakkaiden puolella olematta kumpaakaan vastaan. Voimaantumon pariterapeutti Mirva Salonen on paraikaa psykoanalyyttisen pariterapian koulutuksessa. Toistaiseksi ei oteta uusia koulutusterapia-asiakkaita.

Psykoanalyyttinen pariterapia yleensä edellyttää tiheämpää ja pidempää tapaamisväliä kuin lyhytterapia, 1-2 viikon välein tapahtuvia terapiaistuntoja, joihin molemmat puolisot osallistuvat. Terapian alkuun toteutetaan yleensä kolme tutustumisistuntoa, joiden jälkeen päätetään yhdessä tuntuuko terapeutin toimintatapa teille sopivalta ja millaiseen prosessiin ollaan valmiita sitoutumaan.