KKT-terapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tutkimusnäyttöön perustuva tehokas hoitomuoto useaan mielenterveyden vaikeuteen.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT-terapia) on tutkimusnäyttöön perustuva tehokas hoitomuoto useaan mielenterveyden vaikeuteen ja sairauteen.
Kognitiivinen käyttäytymisterapia on strukturoitu terapiamuoto, jolle on tyypillistä järjestelmällinen, tavoite- ja asiakaskeskeinen toiminta. Inhimillinen käyttäytyminen laajimmassa merkityksessään on perimän ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuva suhde, johon kuuluvat
- ajatukset
- tunteet
- toiminta ja
- fysiologiset reaktiot.

Nämä ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä vuorovaikutus on KKT-terapiassa tehtävän käyttäytymisanalyysin kohde ja siihen vaikutetaan terapiassa. Ihmistä hoidetaan sen vuoksi kokonaisuutena, eikä diagnoosi ole keskiössä. 

KKT-terapiassa::
- sekä terapeutti että asiakas ovat aktiivisia.
- tutkitaan, miten potilaan ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toinen toisiinsa.
- luodaan tavoitteet terapiatyöskentelylle ja työskennellään yhdessä tehtyjen tavoitteiden mukaisesti. ·
- asiakkaalle annetaan psykoedukaatiota (mm. tietoa sairaudesta ja hoidosta). ·
- tarkoituksena on parantaa asiakkaan itsehallintaa tai -hoitoa antamalla ja opettamalla uusia valmiuksia ja taitoja. 
- harjoitellaan uusien toiminta-, ajattelu- ja tunteensäätelytapojen omaksumista.
- harjoitellaan erilaisia taitoja kuten rentoutumismenetelmiä, ihmissuhdetaitoja tai vaikeiden tunteiden kanssa olemista.
- tuetaan eteenpäin vieviä toimintatapoja ja ehkäistään ongelmaa ylläpitäviä toimintatapoja.
- oiotaan ajatusvirheitä (esim. mustavalkoista ajattelua).
- altistetaan itseä vaikeille tunteille ja pyritään vähentämään vaikeiden ajatusten ja tunteiden välttelyä.
- tehdään kotitehtäviä (kuten itsehavainnointitehtäviä ja käyttäytymiskokeiluja).

Kognitiivisen käyttäytymisterapian tehokkuus on todettu sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa ja sitä pidetään kaikkialla maailmassa erityisen tehokkaana ja tieteellisesti tutkittuna terapiamuotona. Käyttäytymisterapeuttisia hoitomenetelmiä on olemassa lähes kaikkiin psykiatrisiin, neurologisiin ja terveyspsykologisiin ongelmiin ja häiriöihin. Useiden ongelmien hoidossa KKT- hoitomenetelmät on osoitettu parhaiksi psykologisiksi hoitomenetelmiksi. 

Eri KKT-terapian muotoja ja menetelmiä ovat mm. altistus, reaktion ehkäisy, hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) ja dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) . Usein työskentelyssä yhdistetään eri menetelmistä tarvittavia työkaluja. 

Tyypillisesti KKT-terapia on lyhytterapiamuotoista 10–20 viikoittaista käyntiä (45-60 min). Tarvittaessa käyntejä jatketaan.

Voimaantumossa KKT-terapiaa on saatavilla koulutuspsykoterapiana, jossa KKT-yksilöpsykoterapeutiksi opiskeleva antaa KKT-terapiaa. KKT-terapia Voimaantumossa on itsekustanteista, eikä Kela-korvausmahdollisuutta ole.